הכנת תב"ע

מה זה תב"ע?

תב"ע - תכנון בינוי עיר, הינו תחום העוסק בייעודי הקרקע ושימושם.

מטרת הכנת תכנית בינוי עיר הוא להסדיר את יעודי הקרקע, קווי הבנין וזכויות הבניה.

תכנית זו הינה סטטוטורית (חוקית) ולאחר אישורה , ניתן להוציא היתר בניה מפורט עד לאישור בניה בפועל.

מתי מכינים תב"ע?

בקשה לשינוי יעוד קרקע.

הסדרת חריגות קיימות.

הוספת זכויות בניה.

איחוד וחלוקה של מגרשים.

שינוי קווי בנין.

תכניות שאינן מוסיפות שטחים יוגשו לוועדות המקומיות , במקום בו נמצא הנכס.

תכניות המבקשות תוספות שטחים ושינוי יעודים נרחב, יוגשו לוועדה המחוזית.

מה כוללת תב"ע?

1. תכנית מדידה שמכין מודד מוסמך.

2. תכנית מצב מאושר .

3. תכנית מצב מוצע- מבוקש.

4. נספח בינוי וחתכים.

5. הוראות כתובות הנקראות תקנון.

6. נספחים נוספים  בהתאם לבקשת הוועדה.

שלבים בהכנת תב"ע

1. יש לאסוף מידע על התכניות החלות על המקום, איזה תבע"ות אושרו קודם ומה זכויות הבניה שאושרו. כמו כן, ביקור בשטח צילום ותיעוד השטח, לימוד המצב הקיים (עמודי חשמל ועוד ...)

2. ניתוח הנתונים שנאספו והגדרת הצרכים והבעיות שיש לפתור.

3. מינוי היועצים השונים בהתאם לצרכים והשינויים הנדרשים.

4. הכנת תכניות והוראות בינוי והכנסת הנתונים למערכת המקוונת (מבא"ת)זהו נוהל על פיו מוגשת התב"ע.

שלב זה מלווה בניסיון וידע בהעלאת התכניות למערכת ע"פ נוהל מב"את.  לאחר שהתכנית "עולות" למערכת המקוונת ,הן מופקות באופן אוטומטי.

5. כל התהליך מלווה בהתייעצות עם הוועדה האחראית , כך שהנתונים מוטמעים נכון בנספחי התכנית עד להפקדתם ואישורם הסופי.

משרדנו מתמחה בהכנת תבעו"ת למשרדי אדריכלים עורכי דין ואנשים פרטיים.

דוגמה להכנת תב"ע:

1. מצב מאושר

2. מצב מוצע (לחץ לתמונה מלאה)

3. נספח בינוי

 

 מאושר

מוצע (לחצו להגדלה):

 

נספח בינוי (לחצו להגדלה):נספח בינוי

הוראות התכנית:

הוראות תכנית בניין עיר

למסמכים אלו מצורפים נספחים נוספים ע"פ בקשת הוועדה .

close
שליחה